verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Programma GR2018 Rheden

1

Inleiding

ChristenUnie, partij in de samenleving

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze

buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en

onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om

samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze

samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven,

vrijheid en veiligheid.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar

wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een

gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk

initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar

blijft, ook voor onze kinderen.

Een samenleving met toekomst

In de gemeente Rheden gaat er veel goed. De gemeente is bevoorrecht wat betreft natuur en

landschap. De gemeente werkt samen met haar inwoners en bedrijven aan een vermindering

van de opwarming van de aarde door het gebruik van fossiele energie. De bereikbaarheid

wordt verbeterd door de uitvoering van het project Traverse Dieren. De gemeente heeft een

ruimhartig sociaal beleid, vrijwilligers zijn overal actief.

Tegelijk zijn er zorgen. Het aantal banen in Rheden blijft achter bij dat in de regio. Het aantal

bijstandsgerechtigden blijft relatief hoog. Het blijkt moeilijk werk te organiseren voor mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer. De hervormingen

van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen ervaren problemen. Er wordt veel

gevraagd van mantelzorgers en vrijwilligers, het is zoeken naar nieuwe vormen van zorg.

De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan

ooit.

De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te

geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een

politiek van draagkracht en draagvlak. In een politiek waar het niet alleen gaat om welvaart,

maar ook om welzijn. Dit laatste zal in toenemende mate bepaald worden door de wijze

waarop we omgaan met de schepping.

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma

met plannen voor de gemeente Rheden dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een

Programma GR2018 Rheden

2

samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van

gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in

godsdienstvrijheid en in een duurzame economie.

Dit vatten we samen in onze kernboodschap.

De ChristenUnie:

● Zorgt dat iedereen meetelt

● Investeert in de toekomst van kinderen

● Komt op voor (godsdienst)vrijheid

● Komt op voor verantwoorde omgang met de schepping

Geef geloof een stem

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke

partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook

over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de

toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor

de gemeente Rheden.

De ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken

christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun

geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar delen in de maatschappij. Die bereid zijn

verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.

Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving

is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te

beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten. De Bijbel roept ons op om

recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt . (Micha 6:8)

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale

standpunten zijn niet ad hoc opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke

uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het

openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken

provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).

Van christenen v oor alle mensen

De ChristenUnie is een partij v an christenen v oor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en

doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de gemeente

Rheden. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

Programma GR2018 Rheden

3

Inhoudsopgave

Inleiding Pag. 1

Inhoudsopgave Pag. 3

Hoofdstuk 1: Betrouwbare overheid Pag. 4

1.1 Vertrouwen Pag. 4

1.2 De gemeente, dat zijn we samen Pag. 5

1.3 Financiën Pag. 8

1.4 Privacy Pag. 9

Hoofdstuk 2: Veiligheid Pag. 10

2.1 Een veilige samenleving Pag. 10

Hoofdstuk 3: Zorg Pag. 14

3.1 Volksgezondheid Pag. 14

3.2 Zorg voor kwetsbare inwoners Pag. 15

3.3 Zorg voor vluchtelingen Pag. 19

Hoofdstuk 4: Gezin, jeugd en onderwijs Pag. 21

4.1 Zorg voor kinderen en jongeren Pag. 21

4.2 Onderwijs Pag. 23

Hoofdstuk 5: Werk en Inkomen Pag. 25

Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport Pag. 28

Hoofdstuk 7: Economie Pag. 31

Hoofdstuk 8: Energie, klimaat en milieu Pag. 35

8.1 Energieke gemeente Pag. 35

8.2 Afvalinzameling Pag. 37

8.3 Toekomstbestendig waterbeheer Pag. 37

Hoofdstuk 9: Wonen en ruimte Pag. 39

9.1 Wonen Pag. 39

9.2 Ruimte Pag. 41

Hoofdstuk 10: Mobiliteit Pag. 43

Programma GR2018 Rheden

4

Programma GR2018 Rheden

5

Hoofdstuk 1: Betrouwbare overheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de

overheid maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen.

De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de

samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen

verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat

nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander.

En voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de

overheid een vangnet.

Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of

bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal

belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.

1.1 Vertrouwen

Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie ziet dat en

neemt dat serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur, sterk moreel en integer

leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is een

samenleving die zich realiseert dat een overheid niet alles kan oplossen en zelf ook

verantwoordelijkheid neemt.

De ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. Het

wel of niet deelnemen in een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Het innemen van

standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van de partij, die o.a.

zijn vastgelegd in het programma. Als fractie willen we betrouwbaar en constructief bekend

staan in de gemeente Rheden.

De ChristenUnie wil bijdragen aan het herstel van vertrouwen door:

● Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in de gemeente Rheden

● In te zetten op goede relaties met burgers en tussen openbaar bestuur en burgers.

● Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen.

● Er voor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk transparant en in de

openbaarheid plaatsvinden.

● Te streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen zodat er voor alle partijen ruimte is

voor invloed op beleid.

● De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven.

● Het onderwerp integriteit continu aandacht te geven: raad en college volgen ten

minste elke twee jaar een training over integriteit zodat dilemma’s regelmatig

besproken worden.

Programma GR2018 Rheden

6

1.2 De gemeente, dat zijn we samen

De ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het

eigen handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving

oppakken.

De gemeente moet op haar beurt dan wel openstaan voor initiatieven van inwoners, maar ook

voor initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op

het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en

faciliteert. De gemeente trekt zich dus niet terug, maar speelt een andere rol. De ChristenUnie

stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijv. coöperaties en daarmee

verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie

of wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de

gemeente, om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en raad

die durven los te laten.

De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités

voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig

verwelkomen en participatie stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de gemeenteraad

vanaf het begin heel duidelijk is over de ruimte die er is voor burgerparticipatie. Dat steekt

nauw. Aan de ene kant niet pas het gesprek aangaan als keuzes al gemaakt zijn maar ook

geen ongecontroleerde burgerparticipatie. Het moet duidelijk zijn waar men wel en niet over

kan meepraten. Zo kan het bijvoorbeeld dat men bij een bouwplan wel over de plaats en de

vorm van de woningen kan meepraten, maar niet over het aantal en de prijsklasse, omdat hier

eerder afspraken over zijn gemaakt.

Inwoner peilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere

manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het

mandaat dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven. Juist bij

belangentegenstellingen is het de gemeenteraad, die als hoeder van het algemeen belang,

knopen doorhakt. Het lokaal bestuur blijft eindverantwoordelijk.

Raadgevende referenda zijn geen oplossing bij complexe politieke vraagstukken. Het feit dat

de uitslag niet bindend is, levert verwarring en ontevredenheid op. En bovendien: raadsleden

zijn gekozen om zorgvuldig alle belangen af te wegen en weloverwogen besluiten te nemen.

Laat hen het werk doen waar ze mandaat voor gekregen hebben.

Overheid en inwoner

De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, (jeugd-)zorg,

maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Ook bij die taken

Programma GR2018 Rheden

7

waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij steeds zoveel mogelijk

samenwerking met de samenleving (inwoners, bedrijven, organisaties, kerken, scholen

enzovoort).

Dorpen als lokale gemeenschap

De ChristenUnie waardeert dorpen ('kernen') en buurten als lokale gemeenschap en hecht aan

het eigene en de vitaliteit van de lokale gemeenschap. De gemeente moet alle mogelijkheden

benutten om bewoners van dorpen te betrekken bij zaken die hen raken.

De ChristenUnie wil bezien waar dorpen en wijken eigen verantwoordelijkheid met aan hen

toegekende budgetten taken kunnen uitvoeren, dit ondersteund door professionele inzet van

de gemeente. De kracht van de kern of wijk is daarbij uitgangspunt.

Verenigingen/coöperaties zoals dorpsbelangen worden gefaciliteerd om hun belangen

vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak

voor de vereniging in de kern moet worden aangetoond.

Voor een degelijk kernenbeleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven om kleine projecten

slagvaardig te kunnen aanpakken.

Goed contact: bijvoorbeeld door werkbezoek en vergaderen op locatie en wethouders die

regelmatig een vrij toegankelijk inloopuur hebben in het dorpshuis of andere centrale plek in

de kern.

● Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in coöperaties)

op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer.

● Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd.

De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem/loket.

● Meer vertrouwen, minder regels: bij iedere beleidswijziging streven we naar beperkte

en duidelijke regels, waarbij we ook kijken of de regels voor onderwerpen die hiermee

verband houden kunnen worden afgestemd of geschrapt.

● Wijken krijgen meer eigen mogelijkheden om keuzes te maken die passen bij de wijk

en zo mogelijk ook eigen budgetten.

● Geen raadgevende referenda maar wel vroegtijdig open en eerlijk burgers betrekken

bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen.

● Heldere procesafspraken bij burgerparticipatie.

● De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig

Nederlands. (taalniveau B1)

Gemeentelijke herindeling en samenwerking

Samenwerking of fusie van gemeenten moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee wordt

bedoeld dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. Zij vormen de

onderste en daarmee de verantwoordelijke bestuurslaag.

Uitgangspunt voor de ChristenUnie is, dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook

wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn en blijven. Als deze bestuurskracht

Programma GR2018 Rheden

8

tekortschiet, is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar

versterking van deze bestuurskracht. De ChristenUnie kiest daarbij niet op voorhand voor fusie

of samenwerken.

De ChristenUnie wil minder bestuurlijke drukte. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals

gemeenschappelijke regelingen (WGR) vragen een kritische houding. De ChristenUnie is niet

per definitie tegen gemeenschappelijke regelingen, maar deze dienen op z'n minst de

mogelijkheid in zich te hebben dat de individuele gemeente eigen beleid kan blijven

formuleren. Ook is belangrijk dat de raad zicht en controle houdt op besluiten die een WGR

neemt.

● Keuzes voor schaalvergroting (samenwerking met andere gemeenten in allerlei

gradaties) worden gemaakt op basis van gebleken noodzakelijkheid, voordelen wat

betreft inhoud en kwaliteit. Draagvlak en herkenbaarheid zijn belangrijk.

● De ChristenUnie steunt (het wettelijk mogelijk maken van) initiatieven die

kaderstelling en controle rondom samenwerkingsverbanden versterken.

● De raad maakt afspraken over hoe WGR-en vanuit de raad worden gevoed en

gecontroleerd.

1.3 Financiën

Van de gemeente verwachten wij dat zij goed omgaat met de beschikbare middelen.

Structurele uitgaven, zoals voor wegen en sociale voorzieningen, moeten kunnen worden

betaald uit vaste inkomsten. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de

rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting

(ozb). Uiteraard is er voor mensen met weinig financiële draagkracht, maatwerk mogelijk.

In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de

financiële risico’s toegenomen. De mogelijkheden deze op te vangen zijn gericht op

efficiëntie-vergroting door integraal de taken die de gemeente heeft op sociaal gebied, in de

openbare ruimte en op het terrein van veiligheid in te vullen. Daarmee is de noodzaak

versterkt om alle risico's beter in beeld te brengen en te beheersen. Toekomstige generaties

mogen niet worden opgezadeld met de gevolgen van slecht (financieel) beleid van hun

voorgangers.

Politiek is kiezen

Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in de begroting en jaarrekening welke

prestaties voor de beschikbare financiën worden uitgevoerd en zijn gerealiseerd. Publieke

middelen zijn per definitie schaars; er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. De

gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen.

Bij bezuinigingen moeten de posten die te maken hebben met de nood van individuele

burgers, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen worden ontzien.

Programma GR2018 Rheden

9

De nieuwe voorschriften voor begroting en jaarrekening zijn gericht op transparantie en betere

vergelijkbaarheid met andere gemeenten.

De gemeente koopt duurzaam en circulair in. Keuzes en resultaten zijn meetbaar.

De gemeente als ambtelijke organisatie moet blijven werken aan doelgerichtheid en efficiëntie.

Rekenkameronderzoeken kunnen daarbij behulpzaam zijn, mits ze gericht worden ingezet en

geen (politiek) doel op zich worden.

De ChristenUnie is voor experimenten met burgerbegrotingen waarbij het budgetrecht

van de raad overeind blijft.

De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.

● De dienstverlening van de gemeente (o.a. leges) zijn zover mogelijk kostendekkend.

● Bij inkoopbeleid zijn in de gemeente Rheden duurzame criteria een harde eis (fair

trade, social return on investment en maatschappelijk verantwoord ondernemen en

door het mogelijk te maken dat (zorg)inkooporganisaties cao-lonen kunnen volgen).

Hierbij zien we toe op de effectiviteit van dit beleid.

Bezuinigen door kritisch te zijn op:

Bekostigen van ‘prestigeprojecten’, zoals ook gemeentelijke gebouwen

Subsidiëren van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen

worden bekostigd

De inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d.

Programma GR2018 Rheden

10

1.4 Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Voor een goede vervulling van de toegenomen wettelijke taken en verplichtingen heeft de

gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens

is nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Onduidelijke privacyregels leiden ertoe dat

zorgverleners de veilige kant kiezen en daarmee goede hulpverlening in de weg staan.

Voor het vertrouwen in de overheid is het tegelijk van het grootste belang dat zorgvuldig met

deze gegevens wordt omgegaan. Burgers hebben daar recht op: het recht op bescherming

van persoonsgegevens is een grondrecht en ze moeten daarom goed geïnformeerd zijn over

wat er met hun gegevens gebeurt.

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn neergelegd in de Wet

bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verder uitgewerkt in o.a. de Wmo en de Jeugdwet.

Vanaf 25 mei 2018 geldt in alle EU-lidstaten één privacywet: de AVG. Deze wet legt de

gemeente de verplichting op om aantoonbaar alles in orde te hebben voor wat betreft de

bescherming van persoonsgegevens.

● Elke medewerker van de gemeente die gevoelige persoonsgegevens verwerkt volgt

een privacytraining of heeft een dergelijke training gevolgd;

● Medewerkers in het sociaal domein ontvangen werkinstructies om een zorgvuldige

omgang met gevoelige persoonsgegevens te waarborgen;

● Medewerkers in het sociaal domein wijzen cliënten zowel schriftelijk als mondeling op

hun rechten op het gebied van privacy;

● Het vergroten van het privacybewustzijn in de gemeentelijke organisatie moet een

belangrijk onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van de privacy offer en/of de

Functionaris voor Gegevensbescherming;

● De gemeente stelt heldere privacystatements op.

● Niet de angst voor boetes, maar een intrinsieke motivatie om zorgvuldig om te gaan

met persoonsgegevens moet de basis vormen voor het voldoen aan privacywetgeving.

● Door een actieve opstelling bij het waarborgen van de privacy werkt de gemeente

mee aan een klimaat waarbij optimale uitwisseling van gegevens mogelijk is voor

goede zorg.

Programma GR2018 Rheden

11

Hoofdstuk 2: Veiligheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

Als inwoner van de gemeente Rheden wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet

vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te

bestrijden.

Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het

formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij

aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte

hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en

waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven

kunnen genieten.

2.1 Een veilige samenleving

Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de

samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. De

ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve,

op herstel gerichte, aanpak van daders.

De gemeente stelt een integraal veiligheidsbeleid vast, dat gebaseerd is op onderzoek en

ervaringen in de verschillende buurten. Betrokkenheid van inwoners en organisaties is van

groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de

oplossing daarvan.

In een veiligheidsplan staan doelen en verantwoordelijkheden van de organisaties die in

samenwerking een rol spelen bij veiligheid. De ChristenUnie wil dat het integraal

veiligheidsplan zo tijdig door de raad wordt vastgesteld, dat de gemeente invloed kan

uitoefenen op het vaststellen van de prioriteiten voor de politie

Minstens één keer per jaar is er overleg tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en

openbaar ministerie waarin gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt ook verslag

gedaan van de inzet van mensen en middelen, onderlinge samenwerking, aanrijdtijden e.d.

van politie, brandweer en ambulances. De gemeenteraad houdt een stevige vinger aan de pols

bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst.

Burgers worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in

de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van Burgernet en van internet, zoals

WhatsApp-groepen in de wijk.

Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel)

toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy) en in een goede cyclus van beleid,

uitvoering en evaluatie.

Programma GR2018 Rheden

12

De ChristenUnie stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en

van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De

mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt burgers in sommige gevallen veiligheid,

maar is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze

mogelijkheid.

De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk

en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk

concreet aan te pakken.

● Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent

● Inwoners worden (eventueel per wijk) betrokken bij het opstellen van het

veiligheidsplan en de prioriteiten.

● De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anoniem) aangifte en

voor goede terugkoppeling door politie.

● Er is een actieve aanpak van problematische jeugdgroepen. Hard optreden en tegelijk

perspectief bieden zijn uitgangspunten. Ouders en het onderwijs spelen een

belangrijke rol.

● De kosten van vandalisme worden verhaald op daders.

● Betrek burgers bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en

Buurtpreventie Apps.

● Er is in de gemeente Rheden ruimte voor organisaties als Stichting Exodus die opvang

en ondersteuning bieden aan (ex-)gedetineerden.

Drugs en drank

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of

prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol

actief tegengaan en streng optreden bij overlast door handel in en gebruik van drugs. Signalen

uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.

De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van

experimenten hiermee in de gemeente Rheden. Wiet is en blijft een verboden middel. Door

het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af.

Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops worden verboden.

De gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van

synthetische drugs. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat

gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De ChristenUnie wil dat de gemeente Rheden zich in

de regio/provincie sterk maakt voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en

overlast aan te pakken

Programma GR2018 Rheden

13

Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke

handhavingstaken. Deze handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde

handhavers. Wij vragen alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. De ChristenUnie wil

dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken,

verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.

(Sluitingstijden van horeca is lokaal maatwerk. Als er maar een totaalpakket is met horeca,

politie, hulpverlening en omwonenden.)

● De vestiging van casino’s en gokhallen wordt voorkomen.

● De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende

capaciteit voor toezicht op de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor

regelmatig mystery guests.

● Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via

convenanten of via de APV aan banden gelegd.

● De gemeente Rheden maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs

om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

Prostitutie

Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. Criminaliteit,

mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende

werkelijkheid achter de schone schijn.

Met de verschuiving van prostitutie van de clubs en bordelen naar het thuiswerken/via internet

diensten aanbieden, neemt de onzichtbaarheid van de prostitutiebranche toe en daarmee ook

het risico op illegaliteit, uitbuiting en mensenhandel. De ChristenUnie wil daarom aandacht

voor preventie, opsporing, zorg en samenwerking, bijvoorbeeld door te wijzen op het

meldpunt “meld misdaad anoniem”.

Voor exploitanten moet ondernemen in deze sector zo moeilijk mogelijk gemaakt worden.

● Rheden investeert in regionaal verband mee in een uitstapprogramma voor prostituees

uit de gemeente (in clubs, op de tippelzone en zelfstandig werkend) ook als het Rijk

daar geen middelen voor beschikbaar stelt.

● Wij willen de vestiging van nieuwe seksinrichtingen voorkomen.

● De gemeente Rheden zorgt voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys,

pooiers en mensenhandelaren

Mensenhandel en uitbuiting

Mensenhandel komt niet alleen in de prostitutie voor maar ook in de horeca, de agrarische

sector en productiewerk in de vorm van economische uitbuiting. Alle mogelijkheden om

mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan, moet de gemeente benutten. Dat betekent dat de

Programma GR2018 Rheden

14

verschillende gemeentelijke diensten goed samenwerken en alert zijn op signalen van

mensenhandel en daarbij samenwerken met de partners zoals politie en OM.

Radicalisering

Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in de gemeente Rheden in

vrijheid en veiligheid leven. Het kan levens verwoesten, drijft families tot wanhoop en laat

professionals soms verslagen achter. Radicalisering ontstaat als personen of groepen

opvattingen ontwikkelen die haaks staan op de democratische rechtsorde en bereid zijn daar

in de praktijk consequenties aan te verbinden.

Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid ook een taak bij het

beschermen van de individuele (minderjarige) burger. Aanpak van radicalisering bestaat

daarom tegelijk uit het weerbaar maken van individuen tegen radicaal gedachtegoed. Vooral

jongeren die op zoek zijn naar hun plek in de samenleving zijn kwetsbaar. Het is daarmee niet

alleen een veiligheidsvraagstuk maar ook een maatschappelijk vraagstuk.

● In de gemeente Rheden is er integraal beleid om radicalisering tegen te gaan.

Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld

Gemeenten moeten zich bewust zijn van de invloed van grootschalige criminele organisaties,

o.a. op de ontwikkeling van het onroerend goed in de gemeente. Criminelen gebruiken

vastgoed om crimineel verkregen gelden wit te wassen. Door een oplettende houding van

gemeentebesturen kunnen zij deze ontwikkelingen op het spoor komen. Bijvoorbeeld door

aandacht te schenken aan het gebruik van winkelpanden (kap- en massagesalons) of

horecapanden die aanwezig zijn op een manier die nauwelijks rendement kan opleveren. De

ChristenUnie is er voorstander van de wet Bibob gericht en zo veel als mogelijk is, in te zetten.

Verouderde vakantieparken blijken regelmatig broeinesten van criminaliteit, zoals

witwaspraktijken, te zijn. Dat vraagt om (extra) handhaving en beleid.

De gemeente werkt hierbij nauw samen met het RIEC (Regionale Informatie en Expertise

Centra).

● De gemeente Rheden blijft actief in de aanpak van Ondermijning ter bestrijding van

verwevenheid van boven- en onderwereld en daarmee aanpakken van de

georganiseerde (grootschalige) criminaliteit.

Programma GR2018 Rheden

15

Hoofdstuk 3: Zorg

Waar staat de ChristenUnie voor

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde en recht.

Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uitmaakt van een

of meerdere netwerken van mensen: zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, de

straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van individualisme

en eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen.

We hebben een periode van grote bezuinigingen en hervormingen gehad waardoor inwoners,

veel meer dan vroeger, zelf verantwoordelijk zijn geworden voor het regelen van

ondersteuning. Dit heeft geleid tot teleurstelling en zorgen. Er dreigen ook mensen tussen wal

en schip te belanden. De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving; het is

belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de

gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen

kracht redden.

De ChristenUnie wil in de gemeente Rheden bijdragen aan een samenleving waarin iedereen

ertoe doet en meedoet.

De gemeente Rheden heeft in de afgelopen periode veel meer taken gekregen en dus een

grote verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren en kwetsbare

inwoners. Niet alles in dit proces is goed gegaan, maar de ChristenUnie steunt de

veranderingen omdat het goed is om een samenhangend zorg- en preventieaanbod zo dicht

mogelijk bij onze bewoners te organiseren.

De ChristenUnie wil de inkoop voor jeugd, Wmo en beschermd wonen integraal benaderen.

Dus één samenhangende aanpak voor alle domeinen om te benadrukken dat de gemeente

Rheden uitgaat van de leefwereld van mensen en niet van de wettelijke kaders.

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt

van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al

het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te

participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is.

3.1 Volksgezondheid

Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een

gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook

de maatschappij aan. Door te investeren in preventie bevorderen we dat mensen (langer)

gezond blijven. Wij willen dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien.

De gemeente is verantwoordelijk voor de instandhouding van de (regionale)

gezondheidsdienst (GGD) en daarmee voor het uitvoeren van taken op het gebied van de

publieke gezondheidszorg.

Programma GR2018 Rheden

16

De levensverwachting van inwoners verschilt per wijk. De ChristenUnie maakt zich daar zorgen

over en zet zich in om achterstanden te beperken.

● In alle wijken wordt er (op maat) voor jong en oud ingezet op preventie in de vorm

van leefstijlverbetering.

● De gemeente Rheden gaat door met het project Jongeren op Gezond Gewicht. (JOGG)

● De gemeente stelt voor het ontwikkelen van het lokale gezondheidsbeleid en voor het

bepalen van prioriteiten, een gemeentelijke gezondheidsprofiel of verschillende

wijkgezondheidsprofielen op. Het liefst ziet de ChristenUnie maatwerk per wijk.

● Er is een sterke relatie tussen gezondheid, welzijn en natuur. De gemeente draagt

zorg voor aantrekkelijke wijken met voldoende groen en stimuleert de betrokkenheid

van de jeugd met natuur en landschap.

3.2 Zorg voor kwetsbare inwoners

De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een

menselijke schaal en met een menselijk gezicht.

In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op hulpverlening binnen de kerken. Kerken

pakken steeds vaker maatschappelijke taken op. Deze constructieve rol en toegevoegde

waarde vragen, met inachtneming van de scheiding tussen kerk en staat, om wederzijds

respect en om versterking van de contacten tussen overheid en kerken (diaconieën).

De komende tijd zal de gemeente vol moeten blijven inzetten op het weghalen van de

schotten tussen hulp, zorg en participatie en het voorkomen en verminderen van bureaucratie.

De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van burgers. Een

keukentafelgesprek is een gesprek waarin de zorgvrager zelf aangeeft wat hij of zij nodig

heeft, welke richting van hulpverlening wordt ingezet, wie kan helpen en ondersteunen bij het

hervinden van de eigen kracht. Medewerkers die namens de gemeente gesprekken voeren

met hulpvragers (bijvoorbeeld in (sociale) wijkteams en keukentafelgesprekken) hebben

mandaat om toezeggingen te doen over schuldhulpverlening, indicaties voor respijtzorg,

Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Alleen dan is integraal indiceren mogelijk.

● Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek

gevoerd met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers of een

onafhankelijke cliëntondersteuner;

● Integrale afwegingen worden gemaakt in één beschikking voor zowel Wmo,

jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid enz.

● De aanvrager wordt indien gewenst actief ondersteund door een onafhankelijke

adviseur bij het formuleren van een hulpvraag en bij het kiezen van de juiste

oplossingen.

● De mogelijkheid van Eigen-krachtconferenties en een familiegroepsplan worden actief

aangeboden.

Programma GR2018 Rheden

17

● Het interactief aanbesteden, waarbij zorgverleners en inwoners meepraten wordt

voortgezet en uitgebreid. Dit geeft ook ruimte voor identiteitsgebonden zorg.

● Een persoonsgebonden budget (pgb) is één van de instrumenten om passende zorg

onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil het dat pgb-gebruik

mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Wel ziet de gemeente toe op

de verantwoorde besteding van de middelen.

● Er is structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en de gemeente om kerken een

volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de stad/het dorp/de wijken.

● Een eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning mag nooit leiden tot zorgmijding of niet

deelnemen aan de samenleving.

● De gemeente werkt in overleg met onderwijs, bibliotheken en wijkteams aan de

aanpak van laaggeletterdheid.

● De gemeente organiseert een onafhankelijke ombudsfunctie, die kan bemiddelen

tussen cliënten en gemeente.

Personen met verward gedrag

Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder GGZ-bedden

en problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. De ChristenUnie wil bijsturen

waar nodig. Daarbij zet de gemeente in op vernieuwende vormen van zorg. Mensen die

verward gedrag vertonen horen in ieder geval niet thuis in een politiecel, ze verdienen de

aandacht van omgeving en hulp. Tegelijk zal de samenleving meer oor en oog moeten krijgen

voor buren die ‘anders’ zijn.

● Samen met de GGZ worden afspraken gemaakt hoe mensen met verward gedrag in

hun eigen situatie kunnen worden ondersteund, hoe netwerken betrokken worden en

wordt voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ.

● De gemeente zet, in het kader van het hervinden van de eigen kracht, in op

zelfhulpgroepen voor mensen met verward gedrag en op de beschikbaarheid van

woonruimte.

● De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de wijkteams

maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward

gedrag. Voorkomen wordt dat deze mensen in een politiecel terecht komen.

● We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek

die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, inloophuizen en time-out

voorzieningen voor kortdurende opname.

Mantelzorgers

Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.

Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het

proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden.

Programma GR2018 Rheden

18

● De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een

respijtvoorziening.

● De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning.

● De gemeente houdt een vinger aan de pols op de manier waarop de informele zorg

zich verhoudt tot de formele zorg.

● De gemeente faciliteert de coördinatie van informele zorg.

Vrijwilligers

De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk wat vrijwilligers verzetten.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de gemeente

vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt

voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van

mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van

vrijwilligerswerk.

● Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

verkrijgen.

Iedereen telt mee en doet mee

In de afgelopen periode is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,

mede dankzij inspanningen van de ChristenUnie, geratificeerd. Een inclusieve samenleving is

daardoor dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Mensen met een beperking

moeten mee kunnen doen. Ook daarvoor wil de ChristenUnie zich vol inzetten. Om die reden

wil de ChristenUnie een inclusie-agenda opstellen voor de gemeente Rheden om zo werkelijke

stappen te maken naar de inclusieve samenleving.

De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle

inwoners.

De openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt op zo’n manier ingericht dat mensen met

een beperking zich thuis voelen in de gemeente Rheden en zich er zelfstandig kunnen redden.

De gemeente werkt aan het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda. De

doelgroep wordt hier actief bij betrokken.

Er komt een campagne om de acceptatie van handicaps en beperkingen te bevorderen.

De gemeente zorgt ervoor dat (gemeentelijke) evenementen toegankelijk zijn voor bezoekers

met een beperking.

De gemeente Rheden zoekt actief naar mogelijkheden om kinderen met een beperking te

laten sporten.

Langer zelfstandig

Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Woningen

Programma GR2018 Rheden

19

moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt

dat de gemeente Rheden daarin, samen met woningeigenaren en woningcorporaties een grote

verantwoordelijkheid heeft.

Niet alleen woningen maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en

uitnodigen tot ontmoeting en activiteiten. Het sluiten en centreren van voorzieningen is voor

de ChristenUnie dan ook een punt van zorg en aandacht.

● Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun

woning.

● We zetten het opplusproject Mijn Huis Mijn Toekomst voort om senioren zelfstandig

langer thuis te laten wonen.

● De gemeente biedt de Blijverslening aan zodat particulieren hun woning makkelijker

kunnen aanpassen.

● Er komen afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor

bewoners die zware zorg nodig hebben.

● Er zijn voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met

een psychiatrische achtergrond.

● De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte bieden voor

ontmoeting.

Ouderen

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het functioneren

van de samenleving zoals die nu is. Daarom verdienen ouderen aandacht en steun, juist in

deze tijd. Daarbij is ook waardering nodig voor het persoonlijke levensverhaal en de opgedane

levenswijsheid. Veel ouderen willen zich nuttig maken voor anderen.

Velen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp

of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een

verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft

hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.

● In overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen

met een sociale functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door zelfbeheer.

● Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke

sportbeleid.

● De ChristenUnie ondersteunt het huisbezoek voor inwoners ouder dan 70 jaar door

vrijwilligers om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheidsproblematiek en armoede

op te sporen.

● Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek)

een bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van

deskundigheid van kerken of andere religieuze organisaties.

● De gemeente Rheden wordt een seniorvriendelijke gemeente.

Programma GR2018 Rheden

20

● De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. Per wijk is er een actuele sociale kaart,

die ook in gedrukte vorm beschikbaar is.

● Alle informatie van de gemeente is niet alleen digitaal maar ook op papier

beschikbaar, of persoonlijke begeleiding is mogelijk.

● Het is duidelijk bij wie je terecht kunt en er is continuïteit.

● Samen met de bibliotheek worden cursussen aangeboden om ouderen zo nodig meer

digitaal-vaardig te maken.

Verslaving

Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks

en/of gokken. De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een

belangrijke plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en softdrugs maar ook gameverslaving en

het gebruik van synthetische drugs. De opkomst en acceptatie van het gebruik hiervan is

zorgelijk. De risico’s van het gebruik van pillen als XTC en MDMA zijn groot. Voorlichting op

scholen en bij feesten moet vooral gericht zijn op preventie en pas dan op het veilig gebruik

en controle ervan.

(zie voor meer over dit onderwerp, hst 2 Veiligheid)

Opvangvoorzieningen

De gemeente heeft de verplichting in samenwerking met de regio mensen die door wat voor

oorzaak dan ook geen dak boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel

te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden

naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.

● Er is voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen. Niemand in de

gemeente Rheden slaapt buiten zijn/haar wil op straat.

● Jongeren en gezinnen die opvang nodig hebben, krijgen speciale aandacht.

● De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een

acute woonbehoefte.

Prostitutie

Prostitutie is geen gewoon beroep. Mensen zijn te waardevol om te werken in de prostitutie.

Onder jongeren speelt sexting en grooming een steeds grotere rol. De ChristenUnie vindt het

belangrijk dat ouders en scholen samen optrekken als het gaat om voorlichting en

hulpverlening.

● Wijkteams/professionals volgen een training om loverboy situaties en gevallen van

mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk te herkennen en maken afspraken met de

politie over handhaving, melding en begeleiding.

● Op scholen wordt, zowel aan de ouders als aan jongeren, voorlichting gegeven over

sexting, grooming en loverboys.

Programma GR2018 Rheden

21

3.3 Zorg voor vluchtelingen

De gemeente Rheden is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. Mensen die

huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons ervan

bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Daarom willen we dat nieuwkomers zo

snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook

dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. De

ChristenUnie pleit allereerst voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. Het

percentage dat voor problemen zorgt en een opleiding niet afmaakt is hoog.

De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders te halen, maar moet

ook bewaken dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. Dit kan door (tijdelijk) extra

huisvesting te realiseren, en door het verbouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden tot

woningen. Gemeenten dienen hier zo nodig actief het gesprek over aan te gaan met het

provinciebestuur. ‘Asielzoekerwijken’ of ‘vluchtelingenflats’ zijn absoluut onwenselijk, daarom is

spreiding belangrijk.

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en

participeren in verenigingen. Mogelijkheden om actief kennis te maken met en deel te nemen

aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun integratie. Initiatieven vanuit de

samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning.

In de gemeente zijn daar goede ervaringen mee. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren

dat de Nederlandse normen en waarden leidend zijn. Bij een goede integratie kunnen we

ervaren dat deze mensen hun talenten hebben, waardoor ze de samenleving kunnen verrijken.

De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor

uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Zolang de buiten schuldregeling onvoldoende

werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen

uitgeprocedeerden daar niet de dupe van zijn. Gemeenten moeten tenminste minimale opvang

(bed, bad en brood) bieden, ook wanneer de landelijke regeling hiervoor is stopgezet.

De gemeente dient oog te hebben voor maatwerk voor de toekomst van jongere migranten.

Nederland is gebaat bij goed opgeleide jongeren. De huidige magere regeling voor het

ondersteunen van de inburgering van migranten leidt onvoldoende tot zelfontplooiing van deze

groep. De praktijk is dat de inburgering vaak niet of na lange tijd wordt gehaald. De gemeente

zou naast de reguliere scholing moeten inzetten op het opzetten van taalgroepen door

vrijwilligers en het begeleiden van migranten met ambitie daarvoor naar middelbaar of

misschien hoger onderwijs. Dit vraagt twee sporen:

Bied niet-leerbare en ‘praktijkgerichte’ migranten samen met bedrijven mogelijkheden voor

interne opleidingen, zo mogelijk ondersteund door parttime beroepsonderwijs;

Programma GR2018 Rheden

22

Geef slimme en gemotiveerde migranten meer kansen om na de inburgering snel op een

hoger niveau in het onderwijs in te stromen.

● De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de wijken,

huisvesten van statushouders. Indien nodig worden er extra (tijdelijke) woningen of

alternatieve woonvormen gerealiseerd.

● Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers

bevorderen worden omarmd.

● Voor AMV’ers wordt er in overleg met het COA en het lokale onderwijs een

voorschoolprogramma op de opvanglocatie gestart. De gemeente steunt (financieel

en/of materieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met

onze waarden, cultuur en taal.

● De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te

nemen en op te leiden.

● De gemeente geeft daarvoor geschikte migranten meer kansen om op een hoger

niveau in het onderwijs in te stromen.

● De gemeente maakt, in samenspraak met alle stakeholders (COA, IND,

Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en bedrijfsleven),

een lokaal beleidsplan voor snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers.

Programma GR2018 Rheden

23

Hoofdstuk 4: Gezin, jeugd en onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Rheden moet daarom inzetten op

veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra

ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat

de zorg past bij de identiteit van het gezin.

4.1 Zorg voor kinderen en jongeren

Investeren in gezinnen

Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen. De

ChristenUnie wil dat stellen met kinderen hulpmiddelen aangereikt krijgen om te kunnen

bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht

zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale

voorbereiding. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress

in de relatie. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom willen we

ouders ondersteunen door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden.

In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in

relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en

verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak

bijzonder ingrijpend. Steeds meer raken we hiervan doordrongen, zeker als we de verhalen

horen over pijnlijke vechtscheidingen. Inzet op ondersteuning en preventie bij

relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden

beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen.

● Meer aandacht in de prenatale voorlichting voor psychosociale aspecten en

veranderingen in de relatie als gevolg van het vader- en moederschap;

● Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheiding

beleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van

alle ouders in de gemeente Rheden, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een

scheiding onvermijdelijk is;

● Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig

beschikbaar zijn;

● Extra inzet op initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, sprekende

voorbeelden zijn Home-Start en de Family Factory.

Effectieve ondersteuning

Door de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in

gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. Om

Programma GR2018 Rheden

24

de transformatie te laten slagen zal er verder ingezet gaan worden op preventie en

vroegsignalering, zodat kinderen eerder worden ondersteund en geholpen. Want ouders en

kinderen zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo

zwaar als nodig is. Hiervoor is nodig dat de zorgvrager, het gezin, samen met de omgeving en

professionals een plan maakt.

In het hulpverleningstraject willen we namelijk de eigen kracht en de netwerken van gezinnen

inzetten en versterken.

Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning nodig

hebben. Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dichtbij plekken te

organiseren waar kinderen verblijven. Dit kan door het onderwijs samen met jeugdzorg

arrangementen te laten ontwikkelen of de jeugdzorg op scholen spreekuren te geven. De

ChristenUnie pleit ervoor expertise in de kinderopvang of school te halen. Zo wordt ingezet op

preventie en wordt voorkomen dat op termijn doorstroming naar duurdere en zwaardere

vormen van zorg nodig is. Tegelijkertijd ondersteunt het de leerkracht die met zijn of haar

zorgen over een kind, samen met de ouders, terecht kan bij een professional, die de zorg

overneemt.

De ChristenUnie wil extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om het

aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en zwaardere

hulpverleningstrajecten te voorkomen.

● Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken

hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin,

één plan, één coördinator belangrijk.

● Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en

aansluiting bij identiteit;

● Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid voor organisaties om

identiteitsgebonden of specialistische zorg te kunnen leveren als zij nog geen contract

met de gemeenten zijn aangegaan, of via een PGB.

● Kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij een integrale visie op

jeugdhulp;

● Jongeren die mantelzorger zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat

zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben;

● Extra zorg voor kinderen die met hun moeder in de vrouwenopvang verblijven.

● Voor zwerfjongeren is er opvang en begeleiding en zogenaamde spookjongeren

worden opgespoord.

● De gemeente biedt tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding.

● De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders, zodat kinderen, als dat

wenselijk is opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving.

● Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, zorgt

de gemeente ervoor dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten.

Programma GR2018 Rheden

25

● De krachten te bundelen van zorgprofessionals en politici om de eerste 1001 kritieke

dagen van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen.

● Voorlichting over digi veiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen bewust en veilig

leren omgaan met internet en sociale media;

● Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en ouders,

extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren;

● De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en

ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.

Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen

kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling zijn groot. Daarom is het belangrijk dat er

extra wordt ingezet op het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling.

Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet

laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van de gemeente Rheden. Voor

slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende hulp en/of een veilige opvang zijn. Opvang

het liefst op een plek waar alle hulp onder een dak geboden kan worden. De registratie bij

Veilig Thuis en bij de politie moet zo zijn dat het duidelijk is welke vorm van huiselijk geweld

er speelt. Zo kan er snel passende handhaving en zorg ingezet worden.

● Al bij de zwangerschap vindt er screening plaats op hoog risicosituaties.

● Consultatiebureaus (CJG/JGZ) bieden begeleiding in het omgaan met huilgedrag van

baby’s.

● De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is

voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, ouders,

verloskundige, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.

● Opvang kan ook plaatsvinden op gastadressen, waarbij netwerken en kerken een rol

spelen.

4.2 Onderwijs

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich

cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. De

ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun

verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die

aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De gemeente moet de diversiteit van

scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren.

Al het onderwijs is bijzonder. De scholen in de gemeente Rheden zijn niet van de gemeente,

maar van de samenleving. De gemeente en het onderwijs delen wel de maatschappelijke

opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. In de gemeente Rheden

biedt het onderwijs gelijke kansen voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een

school staat of van de financiële situatie van ouders.

Programma GR2018 Rheden

26

De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is heel belangrijk dat

Passend Onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd worden en dat

gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor die bepaalde school nodig is. Zo wordt de

professionaliteit van scholen en samenwerkingsverbanden benut. Denk aan het integraal

indiceren.

Voor het versterken van preventie en vroegsignalering werkt de gemeente zoveel mogelijk

faciliterend samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse

voorzieningen.

Kleine scholen zijn vaak scholen die sterk geworteld zijn in hun omgeving. De ChristenUnie

heeft zich zowel op landelijk niveau als op het niveau van de gemeenten altijd ingezet voor

kleine scholen. Dat blijft de ChristenUnie in de komende tijd doen. Er is een sterke tendens in

de samenleving om kinderen eerder te laten beginnen met leren. De ChristenUnie vindt dat dit

een keuze is van ouders zelf. In het geval er sprake is van (taal)achterstanden wijzen

consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van vroeg- en voorschoolse

voorzieningen.

De toenemende trend om onderwijsinstellingen en kinderopvang samen te voegen tot

Integrale Kindcentra (IKC’s) biedt aan de ene kant kansen om kinderen vanaf heel jong een

doorlopende leerlijn aan te bieden. Tegelijk mag lokale of regionale samenwerking geen

inbreuk vormen op de autonomie van besturen en de identiteit van scholen. Vrijheid van

onderwijs vraagt een terughoudende overheid. Samenwerking is goed, samenwerking

afdwingen niet.

Helaas ontstaan er regelmatig problemen bij de overgang van kinderen en jongeren van de

ene naar de andere vorm van onderwijs. Om die reden stimuleert de gemeente, met oog en

waardering voor de eigenheid en identiteit van scholen, samenwerking tussen voor- en

vroegschoolse voorzieningen en het onderwijs, maar ook de samenwerking tussen het primair

onderwijs en het voortgezet onderwijs en het onderwijs dat daarop volgt. Zeker als het gaat

om kwetsbare jongeren. Dit kan door bijvoorbeeld de inzet van vrijwillige mentoren.

Daarnaast wil de ChristenUnie dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan

samenwerken. Dat kan door actief de samenwerking te zoeken, maar bijvoorbeeld ook door

dat de gemeente in haar aanbesteding aan plaatselijke aannemers de eis stelt dat

stageplekken worden mogelijk gemaakt.

Kinderen en jongeren moeten naar school. De gemeente zet daarom maximaal in op het

voorkomen van schooluitval. 98% van de jongeren in de gemeente Rheden haalt zijn of haar

startkwalificatie.

Programma GR2018 Rheden

27

● De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede

aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in gemeente Rheden.

Hierbij is vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.

● In de gemeente Rheden krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de

juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.

● Er komt extra begeleiding vanuit het (sociale) wijkteam in samenwerking met het

onderwijs voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig

naar school gaan.

● De ChristenUnie wil dat er bij huisvesting van onderwijs aandacht is voor

duurzaamheid en een goed binnenklimaat.

Hoofdstuk 5: Werk en Inkomen

Waar staat de ChristenUnie voor?

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid

tot hun recht komen. Helaas telt de gemeente Rheden momenteel (13 oktober 2017, CBS) 910

werklozen, daarnaast hebben 1280 mensen een bijstand(gerelateerde) uitkering. Het aantal

mensen die een arbeidsuitkering ontvangen is nog iets groter dan deze twee groepen samen.

Voor veel van hen is het moeilijk om aan een baan te komen. Er zijn daarnaast teveel mensen

die ondanks een baan dicht bij of onder de armoedegrens leven.

We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Nederland is armoede en lukt

het niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in de

gemeente Rheden aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.

Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid maar vooral

om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen

werken. De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld

experimenten met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand.

Aan het werk

De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in

te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de

korte en middellange termijn.

Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid

krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nou betaald, of via vrijwilligerswerk is. De

gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld in en stimuleert bedrijven hier ook actief in.

Onbetaald werk (zoals werkervaringsplaatsen) mag niet ten koste gaat van reguliere

arbeidsplaatsen. Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen

moeten juist worden gestimuleerd. Dit moet aantrekkelijk worden gemaakt, waarbij wel de

verantwoordelijkheden van bedrijven goed worden vastgelegd.

Programma GR2018 Rheden

28

De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun

verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving

kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij.

Met de Participatiewet is de rol van het SW bedrijf veranderd. In de regio is de organisatie

daarvan onlangs veranderd, waarbij de gemeente als opdrachtgever meer op afstand staat.

Dit vraagt een zorgvuldig proces waarbij de expertise niet verloren mag gaan. Tegelijk zijn

gemeenten verplicht beschut werk te bieden. De ChristenUnie is voor een coöperatieve

samenwerking tussen het Sociale werkbedrijf en werkgevers.

Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag

kunnen. Ook hier geldt: hoe eerder, hoe beter. Aan vluchtelingen wordt maatwerk geboden

om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen.

● De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor

voldoende participatiebanen.

● De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven naar kwalitatief goede en

voldoende beschutte werkplekken;

● Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het

belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van

mensen.

● Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten

(leerwerktrajecten) bieden, worden beloond;

● Omdat het belangrijk is dat mensen gaan bewegen en eventueel een taak op zich

nemen, krijgen sportverenigingen een rol bij integratie;

● De gemeente moet zich niet alleen focussen op het verdienvermogen van mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt.

● De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het

(vrijwilligers-)werk te krijgen.

● De gemeente Rheden zoekt naar regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet.

● In de gemeente Rheden komt er maximale ruimte voor alternatieve

re-integratietrajecten, bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe zones en door het

mogelijk te maken een eigen bedrijfje of onderneming te starten met behoud van

uitkering.

● De gemeente zet in op overleg en voorlichting.

Armoede en preventie

Ook in Nederland is er sprake van armoede. In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in

armoede. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen, werkende ouders heeft. De

ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere

schoolprestaties en armoede levert veel stress op.

Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet op

preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een

Programma GR2018 Rheden

29

vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie overgaat moet

zoveel mogelijk worden doorbroken.

● Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer

aangeboden worden op ontmoetingsplekken in de wijken.

● De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat

betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) afsluiting of

huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij

gezinnen met kinderen.

De gemeente kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.

● Voor mensen met een laag inkomen is er een collectieve zorgverzekering, met een

aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden, zoals o.a. een compensatie van of

meeverzekerd eigen risico;

● De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo

laagdrempelig mogelijk gemaakt.

● O.a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van

armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.

● Er is aandacht voor chronisch zieken en mensen met een beperking.

● Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua

inkomen net boven de bijstandsnorm zit.

● Eén schuldenaar, één regisseur.

● De gemeente werkt samen met organisaties als Schuldhulpmaatje en diaconieën in

schuldpreventie.

Schulden

Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuldeisers en samenleving de

gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen, moet de gemeente snelle en

toegankelijke schuldhulpverlening bieden. Ingewikkelde bureaucratie moet worden vermeden.

Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke

klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast.

Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start moeten

schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Om een eventuele wachttijd te benutten

moet bij het bij de eerste melding gebruikelijk zijn ook andere beschikbare partners in te

schakelen. Vrijwilligersorganisaties moeten hierbij ook op steun van de gemeente kunnen

rekenen. Dat kan zijn financieel, maar ook in praktische zin, in de aansturing of in

kennisoverdracht. En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken

niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op onze

steun rekenen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoermiddel.

● Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht

kunnen;

Programma GR2018 Rheden

30

● Wachttijden worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te

geven, maar ook actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje,

maatschappelijk werk, de Voedselbank of de diaconie.

● De gemeente maakt als regisseur concrete afspraken met deze partners om de hulp te

stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning aan.

● Bij dakloosheid door huurschuld wordt gewerkt aan een gezamenlijke oplossing met

woningcorporaties. Corporaties mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen.

Gezinnen met kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid komen in

aanmerking voor urgentie.

● In sommige gevallen moet het mogelijk zijn om schulden af te lossen door

maatschappelijke inzet.

Programma GR2018 Rheden

31

Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport

Waar staat de ChristenUnie voor?

Cultuur vormt de ziel van de stad of het dorp. In cultuur wordt de historie van de gemeente en

de manier van samenleven van mensen weerspiegeld. In de cultuursector werken

professionals en amateurs samen aan het mooier maken van onze samenleving. In cultuur

vinden mensen ontspanning en betekenis. Cultuur draagt bij aan een juiste balans tussen inen

ontspanning. De ChristenUnie ziet de meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk

hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom

cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in

muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en

jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. De inzet van de gemeente

dient gericht op het stimuleren van deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het

onderwijs aan kinderen en jongeren.

De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor

iedereen. Investeren in dure cultuurgebouwen is soms nodig maar moet kritisch beoordeeld

worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn.

● Kinderen uit gezinnen in armoede in de gemeente Rheden kunnen, door gebruik van

de Gelrepas, korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen en/of sport. De

gemeente heeft hier passend beleid voor.

● Evenementen in de gemeente Rheden moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze

goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over

afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).

● De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen.

Monumentenbeleid en musea

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen

van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange

lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor

ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang.

Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt

ook kansen om mensen te (re)activeren. Wellicht kan de regio een rol spelen bij de

bekostiging of kunnen derde (particuliere) partijen worden aangetrokken.

Kerken zijn als religieus erfgoed vaak beeldbepalend en drager van onze culturele identiteit.

De afgelopen jaren hebben meerdere kerkgebouwen hun functie verloren. Ze staan leeg of

kampen met achterstallig onderhoud. De ChristenUnie vindt het belangrijk om kansen voor

herbestemming niet te missen en samen met de provincie op tijd in te zetten op behoud van

Programma GR2018 Rheden

32

het religieus erfgoed.

● De ChristenUnie is geen voorstander van een ‘automatische’ 1% norm van de

bouwsom om deze voor kunst te bestemmen. Particuliere initiatieven hebben de

voorkeur.

Bibliotheken

Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van

laaggeletterdheid en bieden alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal).

Bibliotheekvoorzieningen staan echter meer en meer onder druk. Sluiting van

buurt/dorpsvestigingen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Multifunctioneel en

innovatief denken kan ook hier de oplossing zijn. Samenwerking met scholen verdient

aandacht. Huisvestingskosten kunnen soms naar beneden door een bibliotheek in een ander

gemeentelijk gebouw te vestigen (bijvoorbeeld een buurthuis). Er kunnen ook creatieve,

alternatieve haal- en brengsystemen worden ontwikkeld ter versterking of vervanging van het

huidige bibliotheekwerk. De mogelijkheden van (uitbreiding van) inzet van vrijwilligers kunnen

worden onderzocht.

Gebouwen en sportvelden

Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van

deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn

van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op

toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zowel financieel als praktisch. Daarnaast moet

duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Voor gebouwen denken we dan aan energieverbruik,

voor sportvelden aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen, en niet

op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. De gemeente moet goed in beeld hebben

wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële)

meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat

verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een

passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen.

Gebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te

optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen,

kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te

benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede samenwerking met

recreatieondernemers mogelijk.

Stem accommodatiebeleid af met omliggende gemeenten om na te gaan waar je elkaar kunt

versterken en waar je niet met elkaar moet concurreren.

Programma GR2018 Rheden

33

● De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan

door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en

lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de

bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens

de werkgelegenheid.

Sportstimulering

Sporten is niet alleen gezond en leuk maar sport bindt ook samen. Sportstimulering en

specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere

doelgroepen is daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke

verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.

Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes is een

doeltreffende en financieel aantrekkelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving

voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in regionaal verband

uitgewerkt wordt.

● In het beleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting

aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname

mogelijk te maken (bijvoorbeeld Gelrepas, jeugdsportfonds en cultuurfonds);

● Bij de aanleg van woonwijken wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot ‘ommetjes’.

Hierbij kunnen natuurorganisaties uit de eigen gemeente behulpzaam zijn.

● In regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de

recreatieve structuren kunnen worden weggenomen en nieuwe routes kunnen worden

ontgonnen;

● Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor publieke

fitnessapparaten.

● Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens

en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. Een alcoholconvenant tussen

de gemeente en sportverenigingen kan hier een mooi instrument voor zijn.

● In elke wijk komt een buurtsportcoach om de verbinding tussen sport, onderwijs en

zorg te bevorderen.

● Zwemvaardigheid is een verantwoordelijkheid van de ouders. De gemeente stimuleert

dat elk kind aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwemmen beheerst.

Programma GR2018 Rheden

34

Hoofdstuk 7: Economie

Waar staat de ChristenUnie voor?

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere

overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de

(regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel

om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren,

maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als

iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als

werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.

Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van

producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers.

De ChristenUnie in de gemeente Rheden wil blijven investeren in goede infrastructuur en

betere bereikbaarheid, ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om

lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt

zich op als een partner voor ondernemers.

● Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid.

● De gemeente gaat lokale en regionale economische clusters regio Arnhem versterken

en uitdragen.

● De gemeente Rheden zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de

provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van

werkgelegenheid.

● Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop;

Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.

● Er is één (digitaal) loket voor ondernemers waar men met alle (aan)vragen terecht

kan. Dit loket sluit aan bij het provinciale loket.

● Het MKB moet een optimale toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen.

● ZZP-ers worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door de

beschikbaarheid van goed en snel internet voor de hele gemeente te bevorderen, één

gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en flexplekken in het stadhuis open te

stellen voor start-ups.

● Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zorgt de gemeente ervoor dat

ondernemers nauw worden betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren

en de overlast te beperken.

● De ChristenUnie wil dat de gemeente ondernemers niet frustreert, maar motiveert

door alle ondernemers binnen 30 dagen te betalen.

● De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren.

● De gemeente faciliteert indien mogelijk initiatieven om breedband in het buitengebied

aan te leggen.

Programma GR2018 Rheden

35

ZZP-ers

Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige

zonder personeel (ZZP-er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun

levensonderhoud te kunnen voorzien. De gemeente moet wat de ChristenUnie betreft actief

gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen.

Het voeren van een bedrijf aan huis moet voor een kleine zelfstandige niet onnodig moeilijk

worden gemaakt.

● ZZP-ers worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door de

beschikbaarheid van goed en snel internet voor de hele gemeente te bevorderen, éé

gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en flexplekken in het gemeentehuis

open te stellen voor start-ups. Ook bij renovatie of nieuwbouw van het gemeentehuis

wordt hiermee rekening gehouden.

Duurzame Bedrijventerreinen

De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op de

bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door het instellen van een zogenaamd

ondernemersfonds/parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming

te stimuleren.

● Bedrijventerreinen in de gemeente Rheden hebben goede faciliteiten

(parkmanagement/gezamenlijke parkeeroplossingen) en zijn digitaal goed bereikbaar

(glasvezel).

● Bedrijfsterreinen worden duurzaam ingericht. Bij voorkeur functioneren zij

klimaatneutraal.

● Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.

● Geen nieuwe bedrijventerreinen, als er geen duurzame oplossing is voor leegstand op

oude bedrijventerreinen. De gemeente zet in op revitalisering van bedrijventerreinen.

● Rheden waardeert en faciliteert de bestaande industriële bedrijven.

Bloeiende dorpskernen

De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moet worden ingespeeld, waarbij

aandacht geldt voor de leefbaarheid van de kernen en voor sociale veiligheid van

winkelstraten (wonen boven winkels).

● Om het winkelgebied in de gemeente Rheden meer te concentreren worden

winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen.

● Er komen geen winkelcentra in het buitengebied (grootschalige winkels/ outletcentra),

om een levensvatbare middenstand overeind te houden.

● Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed

winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.

Programma GR2018 Rheden

36

● In kleine kernen worden functies zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk

gecombineerd (detailhandel, bibliotheek, bank etc.).

Recreatie en toerisme

Landschap, natuur en cultuurhistorie zijn belangrijke kwaliteiten van de gemeente Rheden. Dit

geeft mogelijkheden tot ontspanning en ook werkgelegenheid. Deze mogen de kwaliteit van

natuur en landschap niet aantasten. Al was het alleen al omdat we hiermee de kip met gouden

eieren slachten. Samen met recreatie- en toeristische ondernemers is een plan opgesteld

waarin verblijfsrecreatie in en rond de gemeente Rheden wordt gestimuleerd, dat in overleg

wordt uitgevoerd.

● Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op optimale

fietsverbindingen, voor zowel het recreatie als het woon-werk verkeer.

● Inzet op gebiedspromotie samen met inwoners en lokale ondernemers.

Koopzondag

Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat

als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er

te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de

samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor

aangewezen dag. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken en een zevende dag

om te rusten.

We zien daarnaast dat door de verruiming van de winkelopenstelling op zondag veel kleine

zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. Ook is er vaak sprake van dwang om op

zondag te werken via de macht van grote winkelketens.

De ChristenUnie blijft zich verzetten tegen uitbreiding van de zondagsopenstelling van winkels.

● De verruiming van zondagsopenstelling van winkels wordt zoveel mogelijk beperkt.

● Geen verplichte zondagsopenstelling: ondernemers mogen niet contractueel

gedwongen worden om op zondag hun winkel te openen.

Gezonde agrarische sector

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en

gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie is

trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een

toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief,

gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en

leefomgeving. Jonge boeren en tuinders verdienen een goede toekomst.

Programma GR2018 Rheden

37

● Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een

toekomstbestendige agrarische sector.

● Om verloedering tegen te gaan, ontwikkelt de gemeente beleid voor Vrijkomende

Agrarische gebouwen (VAB). Bijvoorbeeld door het inrichten van een sloopbank.

● De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de

agrarische sector, op het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt

daaraan krijgen landbouwbedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te

voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme etc.

● Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door

investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan

duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.

● Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en

weidevogelbeheer.

● De gemeente Rheden heeft beleid op het gebied van dierenwelzijn.

Hoofdstuk 8: Energie, klimaat en milieu

Waar staat de ChristenUnie voor?

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht,

verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de

leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en

volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en

circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht,

een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, aardgas en kolen en ruim baan maken voor schone

energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt

topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die

de Schepper ons geeft, willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij

kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte

en landschap in Nederland.

8.1 Energieke gemeente

Verbinding lokaal-regionaal

Afstemming in de regio is essentieel, zodat je van elkaar kunt leren en slimme coalities kunt

smeden (denk aan bijv. warmtevraag vs warmte-aanbod). De gekozen technieken voor

energieproductie moet passend zijn bij de gemeente Rheden

Participatie

Programma GR2018 Rheden

38

Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor

energieopwekking, zoals windmolens, en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie

zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Participatie kan op allerlei

manieren: van een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot

een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Belangrijk is wel dat het participeren voor

iedereen bereikbaar is (dus ook voor de kleinere portemonnee). Participatie zou hand in hand

kunnen gaan met de levering van groene stroom aan inwoners/bedrijven.

Afscheid nemen van gas

Inmiddels is de aansluitplicht voor gas op woningen verdwenen. De doelstelling is dat

Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar.

Gemeenten kunnen hier lokaal of regionaal op inspelen door te stimuleren dat er

arrangementen gemaakt worden hiervoor. Een inwoner moet op 1 plek terecht kunnen voor

zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de

toekomst. Bij de aangeboden oplossingen zou het lokale bedrijfsleven een grote rol moeten

spelen. Bij het financiële arrangement kan de gemeente een rol spelen (zo mogelijk samen

met de provincie) door een revolverend fonds op te richten en daardoor andere investeerders

aan te trekken.

Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Voor nieuwbouw zijn verschillende

alternatieven beschikbaar: onder meer zijn dat warmte koudeopslag (WKO), stadswarmte en

de lucht/water-warmtepomp. Deze alternatieven zijn duurzamer, en in veel gevallen op de

lange termijn kosteneffectief. Daarom geldt voor nieuwbouw: geen gasaansluiting tenzij er

écht geen reëel alternatief mogelijk is.

Zon

Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwen complexen en woningen gevuld gaan

worden met zonnepanelen. De gemeente zet zich in om energiecoöperaties te starten, zodat

bewoners samen met private partijen met elkaar kunnen investeren in zonne-energie.

Energiebesparing industrie

De lokale industrie wordt uitgedaagd om met elkaar een energiebesparing convenant te

sluiten. Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra

stappen om energie-efficiënt te worden.

Energieopslag: Buurtbatterij

Zodra de Salderingsregeling wordt stopgezet, wordt het voor bezitters van zonnepanelen

interessant om energie op te slaan in batterijen. Momenteel worden de eerste experimenten

gedaan met zogenaamde Buurtbatterijen. Dit zijn gedeelde batterijen waar je als wijk gebruik

van kunt maken. De gemeente zal met de netbeheerder in gesprek gaan om te onderzoeken

of en waar buurtbatterijen een waardevolle inpassing kunnen krijgen.

Programma GR2018 Rheden

39

● Duurzaamheid pakt de gemeente Rheden integraal aan: het onderwerp wordt in ieder

beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen.

● In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2-emissiereductie integraal opgenomen.

Daarbij wordt aandacht besteed aan alternatieven voor de auto: het stimuleren van

gebruik van openbaar vervoer, deelauto’s en fietsverkeer.

● De gemeente ontwikkelt samen met de provincie een strategie om de energietransitie

vorm te geven.

● De ChristenUnie stimuleert particuliere initiatieven (zoals energiecoöperaties) op het

gebied van de klimaatopgave.

● Bij de inzet van houtstook bij de energietransitie wordt rekening gehouden met de

emissie.

● De gemeente stelt zich actief op bij klachten over rook: overlegt, licht voor en

handhaaft. De gemeente volgt de landelijke ontwikkelingen in regelgeving

nauwlettend.

● Bij grootschalige energieprojecten is gewenst dat de omgeving kan participeren.

● Coöperaties rondom duurzaamheid/milieu van inwoners en/of bedrijven worden

aangemoedigd.

● Een inwoner moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële

arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. Bij het

financiële arrangement kan de gemeente een rol spelen door te zorgen voor een fonds

waaruit geleend kan worden.

● De gemeente zorgt voor een heldere communicatie over de regelingen.

● De gemeente zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de

landsgrenzen opgewekt wordt.

● Het gemeentelijke inkoopbeleid blijft volledig duurzaam en eerlijk: 100% schone

energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van eerlijke handel.

● LED-verlichting is de norm bij openbare straatverlichting.

● De ChristenUnie gaat voor een zuiniger en schoner eigen wagenpark.

● De gemeentelijke huisvesting is zo zuinig en circulair mogelijk.

● De ChristenUnie wil versneld onafhankelijk zijn van aardgas en ten minste voor 2040.

● Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030

energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn.

8.2 Afvalinzameling

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval

per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen

gaan. Beter kunnen we afval daarom zien als grondstof. Diezelfde stoffen kunnen ook

gevaarlijke zijn en mogen niet in het milieu terecht komen. Dit moet in samenhang bezien

worden met het afvalwater. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen

de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. De ChristenUnie vindt dat er voor lastig

Programma GR2018 Rheden

40

te verwerken afvalstromen een passende oplossing moet worden geboden. een belangrijk

punt is dat bij afvalscheiding de medewerking van de inwoners cruciaal is.

● Verbetering van de scheiding van afval bereiken we in nauwe samenwerking met

inwoners, dit vraagt ook continuïteit en goede voorlichting.

● Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit.

● De gemeente stimuleert ook scholen en maatschappelijke organisaties om afval te

scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.

● Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwording acties rond afval, zwerfvuil en

compost.

● Hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations wordt gepromoot.

● De ChristenUnie pleit voor hernieuwde aandacht voor het zelf composteren door

inwoners.

Groene gemeente

Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. Daarbij is een betere verbinding

tussen stad en platteland van belang. Dorpslandbouw is daarom een goed idee. Het

verlevendigt het dorp, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare

ruimte groener en leefbaarder. De gemeente geeft aan welke gronden er geschikt zijn om

(tijdelijk) een dorpsakker te beginnen.

8.3 Toekomstbestendig waterbeheer

‘Leven met water’ is een thema dat ook de gemeente raakt. Door de toename van versteende

gebieden (woonwijken, parkeer- en bedrijventerreinen) en de toename van extreme buien

ontstaat toenemende maatschappelijke en financiële schade. De extremen manifesteren zich

ook in lange droge, hete periodes. Op beide zijn onze dorpen niet ingericht. Het is

noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt hoe zij hier mee omgaat en hoe de

verwachte schade beperkt kan worden. Een goede samenwerking met de waterschappen is

hierin onontbeerlijk. De gemeente en het waterschap beschouwen het watersysteem als één

systeem, los van de verschillende verantwoordelijkheden. Waterschappen kunnen meer in de

bouwde kom investeren dan ze tot nu toe doen, immers het merendeel van hun inkomsten

komt uit de bebouwde omgeving. De samenwerking met de provincie en het deltaprogramma

wordt gezocht, om de noodzakelijke financiering van de projecten rond te krijgen.

● Het klimaatadaptatieplan wordt samen met het waterschap en de corporaties

voortvarend uitgevoerd.

● Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om het vasthouden van regenwater.

De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt, bijvoorbeeld door

een publiekscampagne in samenwerkingen met de tuincentra etc. (zie

voorbeeld operatie Steenbreek of Arnhem Rainproof).

● Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer van regenwater.

Programma GR2018 Rheden

41

● Regenwater wordt in de wijk opgevangen.

● De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede

voorbeeld. Daarmee werken we in de gemeente Rheden aan meerdere doelstellingen

tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer

rendement.

Stimuleren Groene daken:

http://www.amborcreatie.nl/wp-content/uploads/2016/02/GD-Groene-Daken-Maatschappelijk-verdie

nen-met-groene-daken-januari-2016.pdf

Rioolheffingsmogelijkheden staan vermeld in dit rapport:

http://edepot.wur.nl/385810

Rainproof:

https://www.rainproof.nl/

Hoofdstuk 9: Wonen en ruimte

Waar staat de ChristenUnie voor?

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De

beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn lange

wachtlijsten voor sociale huurwoningen, er is een grote vraag naar koopwoningen en de

behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. Een groep met een

lager-middeninkomen dreigt tussen wal en schip te komen. De ChristenUnie wil dat de

gemeente met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een

steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor

particuliere (nieuw)bouw.

Programma GR2018 Rheden

42

9.1 Wonen

● Het woonbeleid van de gemeente Rheden moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én

op toekomstige ontwikkelingen. In de gemeentelijke woonvisie wordt daarom integraal

naar de lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen

beschreven. Naast woningcorporaties, krijgen ook wijkraden en huurdersverenigingen

wat de ChristenUnie betreft een prominente rol bij het opstellen van deze visie.

● De gemeente Rheden ontwikkelt een visie op particuliere huur.

● De gemeente bevordert een diversiteit in de samenstelling van de wijken om de

kwaliteit en leefbaarheid van de wijken te ondersteunen.

● Door middel van een woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert de

gemeente een integraal en duurzaam woonbeleid. Levensloopbestendige woningen

zijn de norm.

● De gemeente Rheden stimuleert de bouw van zoveel mogelijk levensloopbestendige

woningen en wijken, ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele

activiteiten en zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de regelgeving

worden zoveel mogelijk weggenomen. Renovaties worden door woningcorporaties

aangegrepen om woningen levensloopbestendig te maken.

● Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken van een Blijverslening om de

woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen,

kunnen blijven wonen.

● Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van

bestaande woningen. (nul-op-de-meter)

● De duurzaamheidslening is in de gemeente Rheden beschikbaar.

● Er wordt regionaal samengewerkt tussen gemeenten als het gaat om wachtlijstbeheer,

nieuwbouw en studentenhuisvesting.

Toekomstige generaties

Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties.

De gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ecologische, economische en

demografische ontwikkelingen (krimp en/of groei) maken het mogelijk en noodzakelijk dat er

een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van de open

ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. De gemeente Rheden zal

duidelijke keuzes moeten maken. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar

burgers bij betrokken moeten worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen

leefomgeving.

Programma GR2018 Rheden

43

Structurele versterking van de (wijk)economie en bereikbare voorzieningen houden

krimpregio’s leefbaar. Ook is het belangrijk dat de infrastructuur op orde is, zoals publiek

vervoer en snel internet.

● De ChristenUnie wil de transformatie van kantoorgebouwen naar woningen krachtig

bevorderen. Daarbij wordt voorkomen dat gemeenten de verliesposten krijgen van de

projectontwikkelaars. De gemeente heeft vooral een rol in wijziging van

bestemmingsplannen.

● Leegstaand vastgoed van de gemeente wordt waar mogelijk beschikbaar gesteld als

startup co-working spaces die met behulp van collectieve huurovereenkomsten

aantrekkelijk zijn voor startups om te gebruiken.

● De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in de

gemeente Rheden voor 2024 asbestvrij zijn. Hiervoor wordt samenwerking met de

Provincie gezocht.

● In de gemeente Rheden komt er ruimte voor de bouw van zgn. Tiny Houses. (zie:

( http://www.tinyhousenederland.nl/ )

Woningcorporaties

De ChristenUnie wil dat de gemeente Rheden woningcorporaties de ruimte geeft om

innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te kunnen bouwen, maar vraagt daarbij wel

duidelijke kaders via een gemeentelijke woonvisie. In deze woonvisie moet aandacht zijn voor

ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De komende raadsperiode moet er een plan zijn hoe

de bestaande woningvoorraad volledig verduurzaamd wordt. Tegelijkertijd is het goed als

corporaties van de keuzes die zij maken nadrukkelijker verantwoording afleggen aan de lokale

samenleving (via hun bewoners, via de gemeentelijke aansturing).

Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Woningcorporaties

spelen ook een rol op de koopmarkt. De ChristenUnie zet in op toename van ‘sociale koop’.

Het is goed dat er steeds meer goedkope koopwoningen komen, waarbij woningcorporaties

via Verenigingen van Eigenaren mede verantwoordelijk blijven voor het beheer en de

woningen uiteindelijk ook weer terugkopen. Dit helpt de kloof tussen huren en kopen dichten.

Woningcorporaties hebben een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau

van de buurt en de wijk. Daarbij organiseren corporaties het leefbaarheidsbeleid niet alleen

voor maar vooral mét de bewoners in de gemeente Rheden.

● De gemeente besteedt in de prestatiecontracten met de woningcorporaties aandacht

aan de beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen, de leefbaarheid in wijken en

de sociale koopsector.

● De gemeente Rheden stelt met de woningcorporaties doelen op gericht op het

verbeteren van de energiehuishouding van woningen.

Programma GR2018 Rheden

44

● In de woonvisie komen duidelijke afspraken met de corporaties te staan over de

volledige verduurzaming van de woningvoorraad.

9.2 Ruimte

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar

bewoners kunnen daar ook veel aan doen. Als de bewoners het zelf doen, zijn andere vormen

van groen mogelijk en wordt de wijk leuker: het versterkt de sociale samenhang. De

gemeente faciliteert de inwoners en zorgt voor continuïteit.

Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar

daarvoor moet je wel goede afspraken met elkaar maken. Inwoners, ondernemers en

overheden worstelen met het huidige omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd.

Daarom wordt er een nieuwe wet ingevoerd: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het

eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet moet

de bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering.

De overgang naar de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke

domein aangaat maar ook het sociale en gezondheidsdomein.

De energietransitie gaat een grote impact gaat hebben op onze ruimtelijke inrichting. In het

duurzame tijdperk gaan we allemaal wat merken van energieopwekking. De ChristenUnie wil

kortom meer ruimte voor ruimte op de politieke agenda. Inrichting van de ruimte moet

aansluiten bij het eigen karakter van landschappen, dorpen en steden. Daarom is het

belangrijk dat ruimtelijke beslissingen zo lokaal mogelijk worden genomen, met veel aandacht

voor participatie van burgers, bedrijven en belangenorganisaties.

● Optimaal voorbereiden op nieuwe Omgevingswet. De gemeente anticipeert op de

invoering van de nieuwe Omgevingswet door het bestuurlijk ambitieniveau te bepalen

en te investeren in scholing van ambtenaren en raadsleden.

● De ChristenUnie wil enerzijds de unieke waarden van de gemeente beschermen en

anderzijds de mogelijkheden benutten om inwoners en bedrijven meer vrijheid te

geven.

● De gemeente wijst deelgebieden aan waar ervaring opgedaan wordt met het werken

onder de nieuwe Omgevingswet.

● Bij de voorbereidingen op de Omgevingswet werkt de gemeente nauw samen met de

Provincie en de Waterschappen.

● Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan kan een gemeente samen met haar

inwoners afspraken maken over de openbare ruimte.

● De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te

onderhouden.

Programma GR2018 Rheden

45

● Open landschappen behouden, versnippering voorkomen. Open landschappen mogen

niet steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties

langs wegen tegengaan.

● Ruimte voor energie. Onderdeel van het nationale plan energietransitie is ook een

samenhangende visie op de ruimte voor duurzame energieopwekking. Geen wildgroei,

maar zorgvuldige planning met participatie van onderop. De gemeente formuleert

daarom in de komende periode haar eigen visie op het energielandschap in de

gemeente Rheden.

● Recreatiegebieden in en om de stad, investeringen in wandel- en fietsgebieden.

● De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud belangrijk.

Natuur

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor

de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor

zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet

bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. De

rijke natuur in de gemeente is ook economisch van belang. Ook uit economisch oogpunt mag

het

● Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische)

landschappelijke elementen.

● Geen bezuiniging op natuur- en milieueducatie.

● De ChristenUnie pleit voor een revolverend landschapsfonds: Een landschapsfonds

waaruit geleend kan worden voor investeringen die passen in het landschapsplan.

● De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door

aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden.

● Samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector,

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer andere terreinbeheerders en land- en

tuinbouworganisaties wordt gestimuleerd.

Programma GR2018 Rheden

46

Hoofdstuk 10: Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in

ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het

huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto) en het

nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. De mobiliteit mag steeds minder negatieve

impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid. Om die reden is de

ChristenUnie voorstander van het weren van vervuilende auto’s (en scooters) op wegen met

een hoge luchtvervuiling. Bijvoorbeeld door het instellen van een milieuzone.

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere

benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de

verschillende vervoerssoorten: auto, publiek vervoer en fiets bij het personenvervoer en

scheep- en binnenvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. De lokale overheid heeft de

verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur

van een kwalitatief hoog niveau.

Fiets

De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor de gemeente Rheden.

● In de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld vanwege het toenemende

belang van het (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn:

snelfietspaden, veiligheid, parkeren, fiets delen en elektrisch fietsen.

Programma GR2018 Rheden

47

De website Tour de Force www.tourdeforce2020.nl biedt veel inspiratie voor concrete

invulling per gemeente.

Bekijk welke punten prioriteit hebben in uw gemeente en maak op basis daarvan dit onderdeel in

uw lokale programma concreet.

8 doelen:

● Nederland toonaangevend fietsland

● Meer ruimte voor de fiets in steden.

● Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes

● Optimaliseren overstap fiets-OV en auto-fiets

● Gericht stimuleren van fietsen

● Minder fietsslachtoffers

● Minder gestolen fietsen

● Versterken kennisinfrastructuur

Voetgangers

● Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn worden de looproutes naar

het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk

aangepast naar hun behoeften (comfortzones).

Openbaar vervoer

● Bij de transformatie van het openbaar vervoer naar publiek vervoer vindt de

ChristenUnie de bereikbaarheid van de (kleine) kernen een belangrijk punt. De

provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere

vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. De ChristenUnie vindt dat de

gemeente en haar inwoners betrokken moeten worden bij de te maken keuzes.

● OV-bereikbaarheid van alle kernen. Samen met de Provincie en gebruik makend van

nieuwe mobiliteitsvormen willen we werken aan een dekkende bereikbaarheid.

● Bushaltes zijn toegankelijk voor ouderen en gehandicapten.

● Bij aanbesteding OV zet de gemeente Rheden in op schone bussen.

● Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s,

scholierenvervoer, wmo-vervoer).

● OV fietsverhuur op alle OV-knooppunten.

● Sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations en parkeerplaatsen wordt

bevorderd.

● Er wordt zo mogelijk aangesloten bij digitale platforms die privaat- en publiek vervoer

verbinden.

Programma GR2018 Rheden

48

Parkeren

● Het bestaand betaald parkeren dient om de parkeerdruk te reguleren en wordt zoveel

mogelijk beperkt.

● Bij het bouwen en onderhouden van parkeergarages is (sociale) veiligheid een

belangrijk item.

● Bij de aanleg en het onderhoud van transferia moet zorgvuldig worden gezocht naar

een optimale aansluiting op het reguliere openbaar vervoer, vervoer per auto en

fietsgebruik.

● Er komen voldoende/meer laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen.

Verkeersveiligheid

● Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black

spots’ in beeld komen.

● Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Waar de verkeersveiligheid niet

in geding is, worden deze paaltjes verwijderd.

● Snel en langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden.

● Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer.

● Grotere vrachtwagens worden bij voorkeur geweerd uit het centrum.

● De gemeente Rheden geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare

verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsen.

● De gemeente Rheden werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen,

bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen. De gemeente stimuleert dat scholen

zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel. ( www.verkeersveiligheidslabel.nl ).

Programma GR2018 Rheden

49